Vår värdegrund

En tydlig värdegrund är en viktig plattform att stå på för en kunskapsintensiv och serviceinriktad verksamhet.

För Folktandvården Sörmland är klara värderingar en förutsättning för att skapa trovärdighet och framgång. Våra insatser ska alltid vara till fördel för kunden och därför lägger vi stor kraft på att i det dagliga arbetet säkerställa vår värdegrund.

Vår väg är förebyggande tandvård

Folktandvården Sörmland vänder sig till alla sörmlänningar och vi ser oss själva som en viktig del i ett stort folkhälsoarbete. Vi prioriterar förebyggande tandvård. Det betyder att vi så långt möjligt försöker att minimera reparativ tandvård och istället erbjuda hälsofrämjande och förebyggande insatser som grund till en god munhälsa genom hela livet. Som ett led i detta synsätt har vi utvecklat vårt koncept Frisktandvård – tandvård till fast pris. Där har vi kommit längst i Sverige.

Vi arbetar tillsammans

Vi representerar hela vårdkedjan, från allmäntandvård till specialisttandvård. Det gör oss starka och självständiga. Vi kan ställa upp med hela vår samlade kunskap för våra kunder, vilket är en stor fördel; det gör att vi nästan alltid kan täcka upp för varandra. Vi arbetar också mycket tillsammans. På så sätt finns alltid någon hos oss som kan hjälpa kunden och "fler ögon ser bättre än två". Det säkrar processen, minskar sårbarheten, ökar kvalitén och skapar arbetsglädje. Det finns exempelvis team som är inriktade på kirurgi, protetik eller barntandvård. Hos oss finns också kompetensen att hantera tandvårdsrädsla och vi hjälper gärna till.

För oss själva innebär samarbetsfilosofin att vi lär av varandra, att vi utvecklas på arbetet och att vi lätt växlar arbetsplats. Också detta är till fördel för våra kunder.

Ett trivsamt arbetsklimat smittar av sig och det är vi själva som skapar en familjär atmosfär genom att samarbeta och hjälpas åt. Det är tillsammans som vi blir framgångsrika.

Vi har ett professionellt förhållningssätt

Kunden ska alltid vara säker på att vi gör vårt bästa inom ramen för vetenskap och beprövad erfarenhet, men också mötas av förståelse och medmänsklighet på ett respektfullt och etiskt sätt. Det innebär också att det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss. Geografisk närhet och möjligheten att kunna få ett snabbt svar på telefon och via e-post ska vara en självklarhet.

För att kunna göra vårt bästa måste vi veta vad våra kunder och vi själva tycker och tänker. Därför genomför vi regelbundet kund- och medarbetarenkäter och vi utbildar oss kontinuerligt på alla områden. Det är vi själva som utvecklar våra kunskaper och vi gör det tillsammans.

Mångfald är en tillgång för oss

Ungefär 25 procent av Folktandvården Sörmlands anställda är födda utanför Sverige. Vi representerar idag 25 nationaliteter och tillsammans behärskar vi 29 olika språk. Vår mångfald är en stor tillgång för kunden och för oss anställda. Den berikar och ökar dynamiken på arbetsplatsen, fördomar suddas ut och vi får nya kunskaper. Vi är övertygade om att vår förståelse ökar när vi varje dag umgås med arbetskamrater med olika kulturell bakgrund.

Lika behandling är en grundläggande princip om mänskliga rättigheter. Hos Folktandvården Sörmland ska ingen, varken kund eller anställd, diskrimineras till följd av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder eller kön. Det ska vara tryggt både att vara kund och att arbeta hos oss.

Sund ekonomi är en självklarhet

Ekonomin är stabil och har varit så under många år. Genom vårt sätt att sköta verksamheten vill vi garantera kunden en långsiktig och pålitlig leverantör av kvalificerade tandvårdstjänster. Att ha ekonomin under kontroll är en självklarhet.

Folktandvården Sörmland är ett helägt dotterbolag till Region Sörmland och drivs med stor självständighet och utan krav på vinstmaximering. Överskott återförs till verksamheten. Vi investerar mycket i ny utrustning, material, behandlingsmetoder, modernisering av lokaler och kompetensutveckling, allt för att ge kunder och medarbetare det allra bästa.

Vi tar ansvar för miljön

Genom att vara miljöcertifierade arbetar vi med ständiga förbättringar som förebygger och minskar den negativa miljöpåverkan som beror på vår verksamhet. Vi erbjuder en hälsofrämjande och miljöanpassad tandvård.

Vi arbetar klimatsmart och använder våra resurser hållbart och effektivt. Vi ska alltid ställa oss frågan om vi kan göra på annat sätt för att minska miljöpåverkan och i största möjliga utsträckning välja material, kemiska produkter och metoder som förebygger eller minimerar negativa konsekvenser för miljön.

En viktig miljöinsats är lokaliseringen av våra kliniker. Det ska alltid finnas möjlighet att komma till oss på ett miljövänligt sätt. Våra kliniker ligger oftast centralt och i de flesta fall nära bussar och tåg. När vi bygger om och utvecklar våra kliniker ska vi ta miljöhänsyn.

När vi reser i tjänsten följer vi regionens reseprioritering, om vi behöver resa så reser vi kollektivt i första hand.
Regionens hållbarhetsprogram ligger som grund för vårt miljöarbete och vi är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2015.

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 25 januari 2024