Personuppgifter på webbplatsen

Personuppgiftslagen (PUL) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Enligt PUL får dina personuppgifter endast behandlas om du har gett samtycke.

Personuppgifter förekommer främst inom hälso- och sjukvården samt tandvården men även inom andra verksamheter. Dokumentation av personuppgifter inom vården sker i huvudsak enligt patientjournallagen. Har du frågor gällande din patientjournal ska du kontakta din klinik eller motsvarande, där du har fått vård.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Begreppet PU-behandling innebär en behandling eller åtgärd som innefattar personuppgifter. Med detta menas alla typer av behandlingar eller åtgärder som innehåller någon typ av uppgift som är möjlig att härleda till en viss person. Med behandling eller åtgärd avses bl a insamling, registrering, lagring, bearbetning osv av personuppgifter.

Rätt till information

Du har rätt att enligt personuppgiftslagen få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har rätt att få utdrag med information kostnadsfritt en gång per kalenderår. Din begäran om personuppgifter ur våra register ska göras skriftligen och vara undertecknat av dig med namn, personnummer och adress.

Skicka begäran till:

Region Sörmland
Maritha Wickbom
D-data
611 88 Nyköping

Personuppgiftsombud

Personuppgiftsombudets uppgift är att se till så att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt. Har du frågor gällande personuppgiftslagen kan du kontakta landstingsjuristen Per Blomberg som är Landstingets personuppgiftsombud på telefon 0155-24 57 60.

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 20 juni 2017